No 32, Shahid Alahverdi Azar Alley,
Shahid Kolahdoz (Dolat) St. – TEHERAN
Postal code: 1941854367
TEHERAN
Tel. +98 2122638261 – Mobil +39 912 2707382
e-mail: savehshemshakib@gmail.com
contact: Mr. Hamed SavehShemshaki

Saadi Jonoubi St. 252
TEHERAN
Tel. +98 2188505016 – Mobil +39 333 1559248
e-mail: arya.italia@gmail.com
contact: Mr. Fereidoon Moradi